* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

Cho12 ยอดขายอันดับ 1 ที่ดาราและนักแสดงไว้วางใจ