8i

กิจกรรม Cho12 หุ่นสวย รวยปัง

ร่วมสนุกกับกิจกรรม Cho12 หุ่นสวย รวยปัง เพียงซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Cho12 ผ่านเว็บไซต์ www.cho12official.com ก็มีสิทธ์ลุ้นรับ iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED 128 GB และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

 

กติกาการร่วมสนุก

 • ยอดซื้อต่อ 1 ออเดอร์ น้อยกว่า 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
 • ยอดซื้อต่อ 1 ออเดอร์ มากกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาทขึ้นไป รับ 2 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

 

ระยะเวลาและการจับรางวัล

เริ่มวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 00.01 น. หมดเขตวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.00 น. จับรางวัลวันที่ 1 สิงหาคม 2560

 

ของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED 128 GB
  จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 35,500 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 35,500 บาท

 • รางวัลที่ 2 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Cho12 Special Set”
  จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 2,990 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 8,970 บาท

 • รางวัลที่ 3 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “Cho12 Fasta”
  จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 790 บาท มูลค่าทั้งสิ้น 3,950 บาท

เงื่อนไขการร่วมสนุกและการรับรางวัล

 1. ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล 1 ท่านต่อ 1 รางวัลเท่านั้น ตลอดระยะเวลา 1 เดือนของการจัดกิจกรรม
 2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น และ Cho12 จะรับผิดชอบในส่วน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้กับผู้โชคดีทุกคน
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บอีเมลการสั่งซื้อเพื่อใช้ในการแสดงสิทธิรับของรางวัล
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อ Cho12 เพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 7 วันหลังจากประกาศรางวัล หากพ้นกำหนด 7 วัน หรือผู้โชคดีไม่สามารถแสดงหลักฐานการสั่งซื้อได้ จะถือว่าผู้โชคดีคนดังกล่าวสละสิทธิ์ในการรับรางวัล ทางบริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรอง
 5. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก/เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้
 6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 จะต้องมารับด้วยตนเองที่บริษัท โช-ทเวลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัดเท่านั้น และผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 บริษัทจะทำการจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ในบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่ได้แจ้งกับทาง Cho12 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ผู้โชคดียืนยันการรับสิทธิ์ของรางวัล
 7. ในกรณีที่ผู้โชคดีเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) จะต้องมีหนังสือยินยอมของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองยินยอมให้ผู้เยาว์รับรางวัล มาแสดงต่อบริษัท
 8. พนักงานและครอบครัวพนักงานของบริษัท โช-ทเวลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด บุคคล/ องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของเงื่อนไขการรับรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด