รีวิว Cho12 จากผู้ใช้จริง

ก่อนทาน 92 กิโลกรัม หลังทาน 79 กิโลกรัม

* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล "จุดเปลี่ยนอยู่ที่ภาพนี้ภาพเดียว หลังจากเห็นตัวเองจากภาพที่ถูกถ่ายโดยบังเอิญ ต้องขอบคุณคุณเนย CEO Cho12 ที่แนะนำให้ลอง ลงจริง ลดจริง ปลอดภัย ตอนนี้ลงไป 13 กก. ชีวิตเปลี่ยน สุขภาพดีขึ้น ทำอะไรคล่องตัว Cho12 เอาอยู่จริงๆ"...

หมายเหตุ: ผลที่ได้อาจแตกต่างกันแล้วแต่บุคคล