* ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

ขอบคุณคุณเอ็ม อภินันท์ ลูกค้าประจำตั้งแต่เราเปิดตัว อร่อยได้ทุกมื้อไม่ต้องกังวลแคลอรี่